رابک

رابک

  • امتیازدهی 5 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  • تاریخ عضویت:
  • آدرس: ایران
  • شماره تماس: 041-33617692
ناموجود
پاراکوات چینی
ناموجود

Paraquat 20% SL

ناموجود
گلایفوزیت (رانداب) هندی
ناموجود

Glyphosate 41% SL

ناموجود
روغن امولسیون شونده یا ولک
ناموجود

Petrolium Oil

ناموجود
دیالن سوپر سینجنتا
ناموجود

دیالن سوپر سینجنتا دیالن سوپر سینجنتا علفکشی از گروه علفکش های هورمونی( اکسین های مصنوعی) با اثر سیستمیک بسیار قوی که از هر جای گیاه که جذب شود بطرف بالا و پایین حرکت کرده و در کل گیاه منتشر می گردد و با اختلال در تنفس و سنتز نوکلئیک اسید ها، گیاه را از بین می […]

ناموجود
گلایفوزیت (رانداب) چینی
ناموجود

Glyphosate 41% SL

ناموجود
گلایفوزیت (رانداب) بلغارستان
ناموجود

Glyphosate 41% SL

صابون محلول پاشی

صابون محلول پاشی صابون محلول پاشی از خانواده سورفکتانت ها بوده و با از بین بردن نیروی جذب سطحی قطرات محلول مورد مصرف، باعث می شود تا تمامی سطح برگ بصورت یکنواخت خیس شده و ذرات کود و سم بخوبی روی برگ و اندام های گیاهی پخش شوند. این امر تاثیر، دوام و عملکرد سم […]

ناموجود
گلای فوزیت (رانداب) مهان
ناموجود

Glyphosate 41% SL

ناموجود
پاراکوات محلول در آب ۲۰%
ناموجود

Paraquat 20% SL